Informació urbanística

En aquest apartat trobareu tota la informació urbanística de la Vall de Bianya.

La informació urbanística comprèn els actes relatius al coneixement de les condicions d’edificabilitat d’una finca (nombre de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etcètera), les classes d’ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etcètera) i les possibles adscripcions als sistemes generals o locals (vials, zones verdes, equipaments, parcs forestals, etcètera), i en el seu cas els sistemes d’actuació (expropiació, reparcel·lació) per arribar al desenvolupament de l’ordenació projectada. Totes aquestes condicions són causades pel planejament urbanístic.


Informació presencial i escrita

Quan necessiteu fer una consulta presencial (consulta de planejament i qualificacions, consulta d’afectacions urbanístiques, consulta dels exemplars complets en format paper dels instruments de planejament, gestió i convenis) cal que sol·liciteu cita prèvia al 972 290 933.

Si voleu demanar informació, sol·licitar informes i certificats urbanístics, podeu consultar l’apartat Tràmits on-line