Ple municipal

 • Competències i funcions

  Competències i funcions

  L’administració local, segons la tradició liberal en la que s’inscriu la Constitució espanyola (1978) i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (1980), s’inclou dins del poder executiu, amb potestat executiva de gestió i de reglamentació. Les lleis solen definir els municipis com entitats bàsiques de l’organització territorial de l’Estat (article 137 de la Constitució Espanyola) i de la Generalitat de Catalunya (article 5 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya), i com a nivells i institucions de participació dels ciutadans en els afers públics. El municipi és l’instrument d’autogovern i autoadministració de les comunitats humanes instal·lades en el territori. Els municipis serveixen per a assegurar a cada indret del territori la gestió dels serveis i de les funcions públiques que l’Estat no pot prestar directament amb els seus funcionaris, i per promoure i gestionar els interessos de les diferents comunitats.

  Però mentre el govern estatal i autonòmic constitueixen poders executius depenents d’una cambra de representació, amb càrrecs electes, els representants municipals assumeixen també funcions representatives d’una col·lectivitat o territori, a més de la funció administrativa i executiva. Així, a diferència de la resta d’administracions, que depenen de governs designats pels respectius parlaments, les entitat locals representen directament, i en aplicació de mecanismes d’elecció democràtica directa, als ciutadans. Això suposa que no hi ha cap subordinació política del govern municipal a cap altre poder públic, que té autonomia. En aquest sentit la Constitució espanyola proclama que els municipis ‘gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels interessos respectius’ (Article 137) i que ‘garanteix l’autonomia dels municipis’ (article 140).

  Òbviament, un element bàsic de l’autonomia municipal és la suficiència financera que proclama l’article 142: ‘les hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la Llei els atribueixi.

  Totes aquestes qüestions formen part de la legislació municipal que té com a base la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, altres disposicions (Real Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local) relatives al govern municipal i la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

  Les competències municipals

  Els ajuntaments tenen dos classes de competències, les pròpies, que poden ser exclusives o en concurrència amb altres ens locals, i les atribuïdes per delegació d’altres ens públics. Son competències municipals:

  • Seguretat ciutadana
  • Ordenació dels trànsit de vehicles i de persones en les vies públiques
  • Protecció civil
  • Prevenció i extinció d’incendis
  • Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística
  • Promoció i gestió del l’habitatge (control de l’habilitat)
  • Parcs i jardins
  • Vies públiques urbanes i rurals
  • Protecció del medi ambient (contaminació atmosfèrica i sonora, control activitats classificades, protecció d’espais naturals, potenciació i manteniment d’espais verds, eradicació d’abocaments incontrolats i educació ambiental)
  • Mercats, escorxadors (control del cicle de la carn) i fires
  • Defensa del usuaris i consumidors garantir la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics dels consumidors)
  • Protecció de la salubritat pública (higiene dels aliments, desratització, desinfecció i desinsectació)
  • Participació en la gestió de l’assistència primària de la salut
  • Cementiris i serveis funeraris
  • Serveis socials i promoció i reinserció social
  • Subministrament d’aigua
  • Clavegueram i tractament d’aigües residuals
  • Enllumenat
  • Neteja viària, recollida i tractament de residus
  • Transport públic de viatgers (Transport públic de viatgers i taxi)
  • Activitats i instal·lacions culturals, esportives i ocupació del lleure
  • Turisme
  • Participació en la promoció de l’ensenyament (manteniment de les escoles públiques i participació en els consells escolars)
 • Composició

  Equip de govern – L’Ajuntament de la Vall de Bianya no disposa d’equip a l’oposició

  1. Santiago (Santi) Reixach i Garriga
  2. Anna Sánchez i Mayà
  3. Sergi Vidal i Mir
  4. Davinia Grabulosa i Ferrer
  5. Jordi Juanola i Reixach
  6. Pilar Maria Blanco i Gonzalez
  7. Marc Sarsanedas i Juanola
  8. Agnès Colom i Bestregui
  9. Marc Toboso i Comas

 • Calendari

  El Ple en sessió ordinària es reunirà el tercer dimarts de cada mes a les 20.00 hores al saló de sessions de l’ajuntament. A causa de les vacances d’estiu, la sessió corresponent a l’agost podrà celebrar-se el primer dimarts del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dia hàbil, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.

  El Ple celebrarà sessió extraordinària quan ho decideixi el president de la corporació o quan ho sol·liciti almenys la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres anualment (art. 78 de la LBRL modificat per la Llei 11/1999).

 • Convocatòries

  No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia. Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç

 • Actes

  La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d’aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal. Podeu veure les actes del Ple accedint al següent enllaç

 • Desenvolupament del Ple
 • Mocions

  Què opinen els grups municipals del Govern i de l’oposició? I quines són les seves propostes? Consulta-les aquí