Comissió Especial de Comptes

 • Competències i funcions

  És un òrgan complementari de naturalesa necessària i obligatòria per a tots els ajuntaments. La Comissió Especial de Comptes té les atribucions següents:

  • L’examen, l’estudi i l’informe del compte anual de la corporació, integrat per tota la documentació que exigeixi la normativa vigent aplicable.
  • Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot demanar, per mitjà de la seva presidència, la documentació complementària que consideri necessària i la presència del personal laboral i funcionari de la corporació especialment relacionat amb els comptes que s’analitzin.
  • Les competències de la Comissió Especial de Comptes s’entenen sense perjudici de les que corresponen al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la seva legislació específica.
  • L’examen, l’estudi i l’informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la corporació, d’acord amb allò que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.
  • Amb la periodicitat que el Ple determini, la Comissió coneixerà la informació relativa a l’execució dels pressupostos i al moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la recaptació, en compliment del que s’estableix a l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

  Integren la Comissió Especial de Comptes l’Alcalde/essa i un representant de cadascun dels Grups Municipals, amb vot ponderat en funció del nombre de regidors/es integrats a cada Grup. La Comissió Especial de Comptes, per acord exprés del Ple en aquest sentit, podrà actuar simultàniament com a Comissió Informativa d’Hisenda, amb les funcions que l’acord plenari estableixi.

 • Composició
  • President: Santi Reixach Garriga
  • Vocals: Anna Sánchez i Mayà, Sergi Vidal i Mir, Davinia Grabulosa i Ferrer
  • Secretari: Sr. Josefina Vidal Planagumà, secretària de la corporació
 • Calendari

  Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

 • Actes