Comissió Coordinació de govern

COMPETÈNCIES

Estudi, informe i consulta dels assumptes que han de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de l’Ajuntament.
Coordinació de l’activitat de l’equip de govern.
Vetllar per l’eficàcia i l’eficiència en l’acció de govern i l’administració municipal
Seguiment de l’actuació de l’Alcalde i dels Regidors/es.


COMPOSICIÓ

La Comissió de Coordinació de Govern serà integrada per l’Alcalde que en serà el President i els Tinents d’Alcaldia.

  • Santi Reixach Garriga
  • Davínia Grabulosa Ferrer
  • Pere Darné Pujol
  • Josefa Cros Solanich

Per raó dels assumptes a tractar el President podrà demanar al personal funcionari o laboral de l’Ajuntament, com també el personal extern contractat, o altres regidors que, de manera puntual, assisteixin a les reunions de la Comissió de Coordinació de Govern.


CALENDARI

Les sessions ordinàries de la Comissió de Coordinació de Govern tindran lloc el segon i quart dilluns de cada mes, a les 7:30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. De forma excepcional es permetrà l’assistència telemàtica en aquestes. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar la sessió ordinària sigui inhàbil, aquest tindrà lloc el següent dia hàbil, a la mateixa hora.


ACTES

La Comissió de Govern és un òrgan de coordinació de govern per informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a Resolució d’Alcaldia o al Ple i també alhora coordinar l’activitat municipal i fer seguiment dels expedients en curs. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d’aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal. Podeu veure les actes del Ple accedint al següent enllaç.

La Comissió de Coordinació de govern es va crear el passat 21 de setembre de 2021. Aquí trobareu el decret d’aprovació per Ple.