Pla de govern i retiment de comptes

El Pla de Govern de l’Ajuntament de La Vall de Bianya és el compromís de l’equip de govern amb la ciutadania i detalla les actuacions que pensa dur a terme durant aquest període de temps.

És un exercici de transparència que ha de servir per a una gestió més eficaç i facilitar posteriorment el retiment de comptes a la ciutadania.

Pla de Govern 2019-2023

En aquest espai web trobareu el retiment de comptes dels diferents projectes i plans estratègics que està duent a terme l’Ajuntament de La Vall de Bianya. Tots els que ja estan realitzats o en fase d’execució es visualitzen amb un tick al davant.

La rendició de comptes és el conjunt de mecanismes que permeten explicar i exposar, de manera objectivable, el grau d’assoliment i el compliment de les diferents actuacions i propòsits dels diferents projectes del municipi.

Retiment de comptes 2019-2023