BAN Grip aviària

Davant el brot de grip aviària aparegut a Lleida, convé que les persones que es dediquen a la cria d’aus de corral notifiquin qualsevol sospita de malaltia.

Des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya (DACC) s’informa d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, al municipi de Soses, Segrià (Lleida).

Tenint en compte la presència d’IAAP H5N1 a Catalunya i la situació de la malaltia amb presència del virus en explotacions domèstiques a Portugal i al sud de França, des del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació es considera el risc d’introducció i circulació d’aquest virus a Espanya com a molt alt en determinades zones.

La Garriga no es troba inclosa dins de cap de les zones d’especial risc ni de les zones d’especial vigilància, per tant, de moment no s’han d’aplicar mesures.

Malgrat això, es demana a tots els particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per autoconsum d’aus de corral que comuniquin a l’Oficina comarcal del DACC aquesta activitat, i es recorda la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial,
  • diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).
  • Per a més informació, consulteu el tríptic informatiu adjunt sobre explotacions d’autoconsum.